“Algemene Voorwaarden”

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Vertraging.nl

In deze algemene voorwaarden hanteren wij de volgende begrippen: Vertraging.nl: Vertraging.nl, Vismarkt 5-1, 9712 CA Groningen, Telefoonnummer: 036 - 369 00 62, Email: klantenservice@vertraging.nl.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Vertraging.nl. Claim: een vordering die de Klant op de Luchtvaartmaatschappij heeft ten gevolge van instapweigering, annulering of vertraging van een vlucht als bedoeld in Verordening 261/2004.

Luchtvaartmaatschappij: de luchtvaartmaatschappij die de vertraagde of geannuleerde vlucht heeft uitgevoerd.

Klant: de opdrachtgever van Vertraging.nl, te weten een luchtreiziger als bedoeld in Verordening 261/2004, die een Claim heeft op de Luchtvaartmaatschappij.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen de Klant en Vertraging.nl op grond waarvan de Klant aan Vertraging.nl een volmacht verleent om de Claim te innen.

Buitengerechtelijke Procedure: de procedure waarbij Vertraging.nl naar eigen inzicht brieven zal opstellen en versturen en alle andere acties die Vertraging.nl onderneemt om de Claim te incasseren, waaronder het voeren van onderhandelingen met de Luchtvaartmaatschappij en het treffen van een schikking met de Luchtvaartmaatschappij.

Gerechtelijke Procedure: de gerechtelijke procedure om de Claim te incasseren. Vertraging.nl doet dit namens de Klant dan wel in eigen naam en telkens naar eigen inzicht. Vertraging.nl is gerechtigd om alle noodzakelijke proceshandelingen te verrichten om de inning van de Claim in rechte af te dwingen.

Vertraging.nl
Vismarkt 5-1
9712 CA Groningen
Telefoonnummer: 036 - 369 00 62
Email: klantenservice@vertraging.nl

Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Vertraging.nl en de Klant. Enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, laat de toepasselijkheid en geldigheid van andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverlet.

Overeenkomst

 1. Vertraging.nl biedt dienstverlening aan ter ondersteuning van het verkrijgen van een schadevergoeding bij vertraging, annulering, overboeking of instapweigering als bedoeld in Verordening 261/2004 en dus tot inning van de Claim.

 

 1. Vertraging.nl zal zich naar beste kunnen inzetten om de Claim met succes te innen. Aan de adviezen van Vertraging.nl en de mededelingen op haar website kunnen geen rechten worden ontleend. Vertraging.nl geeft geen garanties over het al dan niet slagen van de inning van de Claim.

 

 1. De Overeenkomst tussen Vertraging.nl en de Klant komt tot stand op het moment dat de Claim door de Klant is ingediend bij Vertraging.nl en Vertraging.nl aan de Klant een bevestiging heeft verstuurd dat zij de Claim in behandeling zal nemen.

 

 1. De werkzaamheden worden door Vertraging.nl naar eigen inzicht gevoerd op basis van no cure no pay.

 

 1. De Klant kan de Overeenkomst met Vertraging.nl gedurende veertien dagen zonder opgave van redenen ontbinden na het sluiten van de Overeenkomst door dit aan Vertraging.nl te melden. Vertraging.nl biedt de Klant op het moment van aangaan van de Overeenkomst de mogelijkheid aan de Klant om afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

De Klant

 1. 7. De Klant verleent een volmacht aan Vertraging.nl om de Claim te incasseren en in verband daarmee alles te doen wat Vertraging.nl noodzakelijk acht, een en ander ter beoordeling aan Vertraging.nl. De volmacht komt tot stand zodra de Overeenkomst is gesloten.

 

 1. De Klant verklaart dat hij bevoegd is tot het aangaan van de Overeenkomst en het verlenen van een volmacht aan Vertraging.nl om de Claim te innen.

 

 1. De Klant zal zo veel mogelijk informatie over de Claim aan Vertraging.nl verstrekken en alle bewijsstukken die betrekking hebben op de Claim aan Vertraging.nl doen toekomen, waardoor Vertraging.nl in staat kan worden gesteld om de Claim te innen.

 

 1. De Klant staat ervoor in dat de door hem verschafte informatie en bewijsstukken juist, volledig en naar waarheid zijn opgemaakt. Indien de informatie over de Klant gedurende de Overeenkomst wijzigt, zal de Klant Vertraging.nl hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

 

 1. De Klant verklaart dat hij Vertraging.nl op de hoogte heeft gesteld van alle reeds met de Luchtvaartmaatschappij correspondentie en van alle aanbiedingen en kortingen die de Luchtvaartmaatschappij aan de Klant heeft aangeboden. Ook zal de Klant Vertraging.nl op de hoogte houden van nieuws omtrent de Claim.

 

 1. Het is de Klant niet toegestaan om de Claim aan derden over te dragen dan wel de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. De Klant is enkel gerechtigd om de Claim over te dragen aan een derde partij of de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, indien de Klant een bedrag gelijk aan 25% van de Claim aan Vertraging.nl voldoet. Indien de Klant een aanbod van de Luchtvaartmaatschappij accepteert zonder schriftelijke toestemming van Vertraging.nl, is de Klant eveneens een bedrag gelijk aan 25% van de Claim verschuldigd aan Vertraging.nl. De voormelde bedragen zijn terstond opeisbaar en dienen binnen acht dagen te worden overgemaakt op de bankrekening van Vertraging.nl.

Weigering en Beëindiging

 1. Vertraging.nl is bevoegd om zonder opgaaf van redenen de Overeenkomst met de Klant niet te sluiten, gedurende de looptijd van de Overeenkomst te beëindigen en om Claims te weigeren, zonder dat Vertraging.nl is gehouden om enig bedrag te betalen aan de Klant en zonder dat Vertraging.nl aansprakelijk is voor schade.

 

 1. Vertraging.nl is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden als zich een omstandigheid voordoet die een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt dan wel als de relatie met de Klant onwerkbaar is geworden, een en ander geheel ter beoordeling van Vertraging.nl.

 

 1. Vertraging.nl is op ieder moment gerechtigd om zonder opgaaf van reden de Claim niet in behandeling te nemen dan wel het innen van de Claim te staken, ongeacht of dit gebeurt tijdens de Buitengerechtelijke Procedure of de Gerechtelijke Procedure.
 1. De Overeenkomst is van kracht totdat de Claim door Vertraging.nl de Claim is geïnd dan wel door Vertraging.nl schriftelijk (e-mail volstaat) is beëindigd.

Betaling voorschot van de Claim

 1. Indien Vertraging.nl tot het inzicht komt dat de Claim mogelijkerwijs met succes kan worden geïnd, heeft Vertraging.nl de bevoegdheid om een voorschot van een deel van de Claim alvast aan de Klant uit te betalen, een en ander geheel ter beoordeling van Vertraging.nl en zonder dat de Klant hieraan rechten kan ontlenen. Indien Vertraging.nl tot dit inzicht komt, streeft zij ernaar om binnen twaalf uren een bedrag (ter beoordeling aan Vertraging.nl) over te maken naar het door de Klant opgegeven rekeningnummer.

 

 1. Indien achteraf blijkt dat Vertraging.nl niet met succes de Claim kan innen bij de Luchtvaartmaatschappij, dan is Vertraging.nl gerechtigd om het reeds aan de Klant betaalde voorschot van de Klant terug te vorderen. Deze vordering is onmiddellijk opeisbaar.

Betaling

 1. Alle geldbedragen die Vertraging.nl voor of namens de Klant ontvangt, dienen te worden gestort op de bankrekening van Vertraging.nl.

 

 1. Alle betalingen die door de Luchtvaartmaatschappij worden gedaan aan Vertraging.nl dan wel rechtstreeks aan de Klant, worden beschouwd als resultaat met betrekking tot de Claim welk resultaat is behaald door en toekomt aan Vertraging.nl. Aan Vertraging.nl komen de navolgende bedragen toe: 25% van het geïnde incassobedrag, alle rentes, griffierechten, deurwaarderskosten, alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, salarissen van gemachtigden en alle andere gemaakte kosten.

 

 1. De door Vertraging.nl ontvangen bedragen die bestemd zijn voor de Klant, zullen uiterlijk binnen zestig dagen na ontvangst van de bedragen en van de bankgegevens van de Klant door Vertraging.nl aan de Klant worden uitgekeerd. De betalingen aan de Klant worden gedaan op het bij Vertraging.nl bekende (bank)rekeningnummer van de Klant. Vertraging.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het verschaffen van onjuiste (bank)gegevens en/of andere onjuiste informatie door de Klant. Indien een (buitenlandse) bank transactiekosten rekent voor het overschrijven van de compensatie, komen deze transactiekosten voor rekening van de Klant. Vertraging.nl is gerechtigd dergelijke kosten in te houden op de compensatie.

 

 1. Indien de Klant verzuimt om zijn bankgegevens aan Vertraging.nl te verschaffen, zullen de voor de Klant bestemde bedragen na inning maximaal een jaar op de bankrekening van Vertraging.nl worden bewaard. Dit jaar vangt aan nadat de Klant per e-mail is geïnformeerd over de ontvangst van het voor de Klant bestemde bedrag op het bij Vertraging.nl bekende e-mailadres. Na ommekomst van voormelde termijn komt het gehele geïncasseerde bedrag toe aan Vertraging.nl.

 

 1. Indien de Luchtvaartmaatschappij rechtstreeks bedragen aan de Klant overmaakt, dient de Klant dit onmiddellijk, en uiterlijk binnen tien dagen na ontvangst ervan, te melden aan Vertraging.nl. In dat geval dient de Klant binnen tien dagen alle aan Vertraging.nl verschuldigde bedragen overmaken op de bankrekening van Vertraging.nl. De vordering van Vertraging.nl is direct opeisbaar.

 

 1. Als de Klant met enige betaling, die hij aan Vertraging.nl verschuldigd is, in gebreke blijft, is Vertraging.nl gerechtigd om alle buitengerechtelijke kosten en alle gerechtelijke kosten, die gepaard gaan met het verkrijgen van deze betaling, in rekening te brengen bij de Klant.

 

Procedures in en buiten rechte

 1. Vertraging.nl is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een Buitengerechtelijke Procedure en/of een Gerechtelijke Procedure zal worden gestart om de Claim te innen. Vertraging.nl is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen, en om welke reden dan ook, af te zien van het starten van een Buitengerechtelijke Procedure.

 

 1. De Klant verleent bij de aanvang van de Overeenkomst een volmacht en verleent goedkeuring aan Vertraging.nl om een Buitengerechtelijke en/of Gerechtelijke Procedure te starten. De Klant verleent aan Vertraging.nl een volmacht om alle maatregelen te treffen in een Buitengerechtelijke en/of Gerechtelijke Procedure, die naar het oordeel van Vertraging.nl noodzakelijk zijn.

 

 1. Indien Vertraging.nl niet gerechtigd is zelf juridische procedures op te starten in het land waar de Luchtvaartmaatschappij gevestigd is, dan staat het Vertraging.nl vrij om een juridische samenwerkingspartner in dat betreffende land in te schakelen.

 

 1. De Klant is gerechtigd om de opdracht voor het starten van een Gerechtelijke Procedure in te trekken. De Klant kan dit doen op redelijke gronden en dient dit te motiveren. In dat geval dient de Klant de juridische kosten te voldoen en een bedrag gelijk aan 25% van de Claim.

 

Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Vertraging.nl is te allen tijde beperkt tot hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald. Vertraging.nl doet er alles aan om de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren. Indien zich onverhoopt omstandigheden mochten voordoen ten gevolge waarvan schade ontstaat en waarvoor Vertraging.nl aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid in alle gevallen zijn beperkt tot het bedrag (inclusief btw) waar de Klant recht op heeft conform Verordening 261/2004.

 

 1. Vertraging.nl is niet aansprakelijk voor ontbrekende dan wel onjuiste gegevens die door de Klant zijn dan wel hadden moeten worden aangeleverd.

 

 1. Vertraging.nl is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders en winstderving.

 

 1. De Klant vrijwaart Vertraging.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
 1. De Klant vrijwaart Vertraging.nl voor alle aanspraken van derden als gevolg van door de Klant onjuist gedane mededelingen, onjuist verstrekte gegevens, informatie en/of andere handelingen.

 

 1. Indien Vertraging.nl door derden wordt aangesproken, is de de Klant gehouden om Vertraging.nl bij te staan en onmiddellijk aan de verzoeken van Vertraging.nl te voldoen. Indien de Klant niet aan deze verzoeken van Vertraging.nl voldoet, is Vertraging.nl zonder verdere aankondiging gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en geleden schade aan de zijde van Vertraging.nl komen in dat geval voor rekening en risico van de Klant.

 

 1. Niet-tijdige uitvoering van de Overeenkomst door Vertraging.nl, geeft de Klant geen recht op schadevergoeding dan wel recht op opschorting van enige verplichting jegens Vertraging.nl.

 

 1. Vertraging.nl is niet aansprakelijk voor eventuele door haar dan wel door haar ingeschakelde derden gemaakte fouten. Vertraging.nl is ook niet aansprakelijk voor tijdverlies en/of het verlopen van termijnen als gevolg van het nalaten hiervan. Vertraging.nl is evenmin aansprakelijk voor enige schade die het gevolg kan zijn van een verval van de Claim.

 

 1. Alle vorderingen die de Klant op Vertraging.nl heeft, vervallen door verloop van een jaar.

 

Overmacht

 1. Vertraging.nl is niet verplicht tot nakoming van enige verplichting jegens de Klant, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vertraging.nl geen invloed kan of kon uitoefenen en waardoor Vertraging.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen.

 

 1. Vertraging.nl heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de verdere nakoming van de Overeenkomst en/of andere verplichtingen, verhindert, nadat Vertraging.nl enige verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst met de Klant had moeten nakomen. Vertraging.nl is gerechtigd om haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

Privacy

 1. Vertraging.nl verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het privacy statement van Vertraging.nl is te raadplegen op de website van Vertraging.nl.

Toepasselijke recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst en de relatie tussen Vertraging.nl en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 1. De Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Groningen